Indiánská Potní Chýše

Ceremonie Kamenného Lidu


Termín a místo:

21.3. 2020 Vřesovice 


11. 4. 2020 Černívsko

přihlášky na www.cestytransformace. cz

6. 6. 2020 očistná ohnivá chýše


26.9. 2020 Vřesovice


22.-25.10. 2020 Černívsko

přihlášky na www.cestytransformace.cz

Tato událost je na celý den. Budeme společně chýši stavět, budeme společně nahřívat kameny a večer snad prožijeme krásnou "modlitbu". Potní chýše mohou být velmi silné. Tím, že se připravuje od rána s vyvrcholením večer, také tím, že je to společná akce a více lidí nás "uslyší" a v neposlední řadě síla elementů rozvine energii, která může dát směr a potřebnou sílu našim modlitbám....

Jitka Mandalam

Léčivý obřad Kamenného Lidu 

(Stone People Ceremony)

 Léčivý obřad kamenného lidu vychází z tradice severoamerických indiánů.

Mé pojetí je inspirováno učením Johna Hawkena (www.cestytransformace.cz)

Indiánská Potní Chýše, indiánská sauna, Inipi či Ceremonie Kamenného Lidu, je tradičnm rituálem severoamerických indiánů sloužící k očistě a léčení nejenom těla, ale i duše. V průběhu ceremonie, kterou vede šaman, náčelník kmene či "vědoucí", mají všichni přítomní možnost vzdát díky a projevit úctu, vyřknout modlitby, naslouchat moudrosti a hledat vize pro další cestu a osobní rozvoj. Indiánská chýše je mnohem víc než jen pobyt v horku pro uvolnění svalů a uzdravení kostí, dá nám víc než zbavení se toxinů z těla a posílení imunity. Indiánská chýše je především spirituálním obřadem. Může se stát světlem naší duchovní cesty a prohloubit smysl našeho života. 

(Jitka Mandalam) 


The traditional Indian Sweat Lodge, Indian Sauna, Inipi or The Stone People Ceremony is a traditional North American Indian ritual that cleanses and heals not only the body but also the soul. During the ceremony, led by a shaman, tribal chief or "the one who knows" , all who are present have the opportunity to give thanks, say prayers, listen to the wisdom and seek visions for their next journey and period of personal growth. The Sweat Lodge is much more than just staying in the heat to relax the muscles and heal the bones, and gives us more than getting rid of toxins from our bodies and boosting immunity. The Sweat Lodge is primarily a spiritual ceremony. It can become the light of our spiritual journey and deepen the meaning of our lives.  (Jitka Mandalam)

Více o Inipi

 Tradiční Indiánská Potní Chýše je očistným rituálem, používající čtyři směry a čtyři elementy. Chýše, původně prováděná v jeskyni, postavená z větví a zvířecích kůží (dnes přikrývky a plachty), nahrazuje jeskyni, kde tento přirozený prostor není k dispozici. Představuje lůno pramáti Země a jako takové je umístěno na Západě. Na východě je místo pro oheň. Zem a Oheň jsou spojeny pupeční šňůrou z hlíny. Účastníci vstupují do chýše nazí nebo téměř nazí a po čtyřech, aby symbolizovali návrat do lůna za smrt a znovuzrození. Slovy "pro všechny mé vztahy" věnujeme obřad uzdravení celé Země. Alchymie očištění spočívá v tom, že živel Země ve formě kamenů je zahříván v ohni. Oheň je prvkem očištění a přeměny a kameny drží tuto sílu, když jsou přenášeny do chýše a umístěny do jámy ve středu nebo do léčivého směru na severovýchodě. Zářící kameny jsou vítány, když přicházejí zdravíme je: "vítejte, bratře". Právě proto, je dalším názvem tohoto rituálu "Obřad Kamenného Lidu". Voda, jejíž funkcí je dávat, se nalije na kameny a uvolňuje sílu ohně ve formě páry. Jako pára se mísí se vzduchem a tím jsme schopni přijmout očistnou sílu vdechováním a uvolněním toxinů z našich těl prostřednictvím našeho potu. V průběhu čtyř čtvrtin obřadu jsou pronášeny motlitby. Šaman žádá síly severu aby byly podpořeny modlitby za uzdravení druhých; pak síly západu žádáme o uzdravení našeho těla; síla jihu očišťuje naše emoce a vnitřní dítě; a síly východu čekají na vizi našeho ducha a naší cesty. Mezi těmito částmi obřadu se vždy otevřou dveře, aby se mohl pročistit vzduch. Z chýše se vylézá znovu po čtyřech, očištění a uzdravení. Břichem se pak lehne na chladnou zem a propouští s veškeré zbylé nežádoucí energie pramáti Zemi z našich pozemských čaker. (John Hawken) 

Celý obřad probíhá "Cestou Krásy" 

- čili je velmi jemný a přívětivý pro všechny.


About the Ceremony:

The Native American ceremony of the sweat lodge is a purification ritual, using the four directions and the four elements. Originally performed in a cave, the lodge, constructed of branches and animal hides (nowadays blankets and tarpaulin), replaces the cave where this natural feature is not available. It represents the womb of Grandmother Earth, and as such is built in the West. A fire is built in the East, and the two are linked by an umbilical cord made of earth. The participants enter the lodge naked or near naked and on all fours to symbolize returning to the womb for a death and a rebirth. With the words "for all my relations" we dedicate the ceremony to healing for all the earth. The alchemy of the purification is that the element earth in the form of stones is heated in the fire. Fire is the element of purification and transformation, and the stones hold this power as they are carried into the lodge and placed in the pit in the centre, or in a healing sweat in the northeast.The glowing stones are greeted as they come into the lodge: "welcome, brother". Another name for this ritual is the stone-people's ceremony. Water, whose function is that of giving, is poured onto the stones and releases the power of the fire in the form of steam. As the steam mingles with the air, we are able to receive the purifying power by breathing it in, releasing any toxins from our bodies through our sweat. Prayers are said in the four quarters of the ceremony. The leader of the sweat calls in the powers of the north as we ask for healing for others; then the powers of the west to ask for healing for our bodies; the powers of the south for our emotions and inner child; and the powers of the east to ask for a vision for our spirit and our path. Between the quarters the flap is opened and the air changed. We emerge from the ceremony, again on all fours, charged and purified, and lie with our bellies on the ground, letting go of any remaining unwelcome energies to grandmother earth from our earth chakras. (John Hawken)

Kolo Funkcí - Alchymie Elementů čtyř živlů a čtyř směrů

Oheň - determinuje, určuje, inspiruje.

Zem - drží, uchovává, pamatuje

Voda - dává, pouští, předává

Vzduch - přijímá, absorbuje, nadechuje

Videonávod "Jak trefit na Shaman Lodge":