Indiánská Potní Chýše

Ceremonie Kamenného Lidu

Kosmogonický Rituál

Cesta  modlitby a nacházení pravdy srdce.  Cesta Krásy.

Uzdravování vztahů a posvátné uctívání Pramatky Země a jejích pokladů.

Je to tradice, která sahá k učitelům Johna Hawkena (Star Water) k tzv. The Morning Star Dream Weavers Lodge. Obsahuje učení Medicínských kruhů, kterou nesla od 12. století Společnost Spletených Vlasů (The Twisted Hair Society). Samo učení je daleko staršího původu. Do současných časů ho přinesly dvě hlavní větve dvou velkých učitelů a to Harley Swift Deer Regan a Arwyn Dreamwalker. Arwyn byla učitelkou Johna Hawkena.

Tradici Ceremonie Kamenného Lidu přímým předáním od Johna Hawkena dále s úctou nese Jitka Mandalam (Písní se Probudí - Song awakes Itself). 


Termín nejbližší Indiánské Potní Cýše:

22.3. Lhota u Prahy

9.4.2022 Boršovské Louky u Kyova 

7.5. 2022 Barbarská Indiánská Sauna - Barbarská Osada, Vysočina.

Ceremonie Kamenného Lidu

Ceremonie Kamenného Lidu, je obřad, kterým indiáni uctívají nejen Zemi a životodárné Slunce. Je to obřad, který léčí všechny vztahy. Chýše je jako lůno Matky Země. V takové náruči můžete zregenerovat a načerpat novou sílu, zanechat staré a najít nové vize, nové příběhy pro další cestu životem. Je to oslava vnesení světla do temnoty. Žár slunce v podobě rozžhavených kamenů vnášející světlo nejen do tmavé chýše, ale i do našeho vědomí. Penetrace paprsků Praotce Slunce do tmavého lůna Pramatky Země. Je to oslava spojení principů mužského a ženského, v posvátném sňatku Hieros Gamos, které rodí Krásu. Kosmogonie a návrat k počátkům světa nás dostává do časů, kdy božské síly byly přítomny a my se stáváme spoluúčastníky na tomto procesu. Můžeme smazat naši minulost a začít žít novou skutečnost. Je to znovunalezení sebe sama ve tvořivosti a v plném potenciálu vědomí. 

Potní chýše má 4-5 částí a každá je zasvěcena jednomu elementu. Mezitím jsou malé přestávky. Elementům se zpívají písně.  Průvodce přivolává jednotlivé elementy podle tradice a zve k modlitbám.

Tato událost je na celý den. Budeme společně chýši stavět, budeme společně nahřívat kameny a večer snad prožijeme krásnou "modlitbu". Potní chýše mohou být velmi silné. Tím, že se připravuje od rána s vyvrcholením večer, také tím, že je to společná akce a více lidí nás "uslyší" a v neposlední řadě síla elementů rozvine energii, která může dát směr a potřebnou sílu našim modlitbám....

Jitka Mandalam

Více o Ceremonii

 Tradiční Indiánská Potní Chýše je očistným rituálem, používající čtyři směry a čtyři elementy. Chýše, původně prováděná v jeskyni, postavená z větví a zvířecích kůží (dnes přikrývky a plachty), nahrazuje jeskyni, kde tento přirozený prostor není k dispozici. Představuje lůno pramáti Země a jako takové je umístěno na Západě. Na východě je místo pro oheň. Zem a Oheň jsou spojeny pupeční šňůrou z hlíny. Účastníci vstupují do chýše nazí nebo téměř nazí a po čtyřech, aby symbolizovali návrat do lůna za smrt a znovuzrození. Slovy "pro všechny mé vztahy" věnujeme obřad uzdravení celé Země. Alchymie očištění spočívá v tom, že živel Země ve formě kamenů je zahříván v ohni. Oheň je prvkem očištění a přeměny a kameny drží tuto sílu, když jsou přenášeny do chýše a umístěny do jámy ve středu nebo do léčivého směru na severovýchodě. Zářící kameny jsou vítány, když přicházejí zdravíme je: "vítejte, bratře". Právě proto, je dalším názvem tohoto rituálu "Obřad Kamenného Lidu". Voda, jejíž funkcí je dávat, se nalije na kameny a uvolňuje sílu ohně ve formě páry. Jako pára se mísí se vzduchem a tím jsme schopni přijmout očistnou sílu vdechováním a uvolněním toxinů z našich těl prostřednictvím našeho potu. V průběhu čtyř čtvrtin obřadu jsou pronášeny motlitby. Šaman žádá síly severu aby byly podpořeny modlitby za uzdravení druhých; pak síly západu žádáme o uzdravení našeho těla; síla jihu očišťuje naše emoce a vnitřní dítě; a síly východu čekají na vizi našeho ducha a naší cesty. Mezi těmito částmi obřadu se vždy otevřou dveře, aby se mohl pročistit vzduch. Z chýše se vylézá znovu po čtyřech, očištění a uzdravení. Břichem se pak lehne na chladnou zem a propouští s veškeré zbylé nežádoucí energie pramáti Zemi z našich pozemských čaker. (John Hawken) 

Celý obřad probíhá "Cestou Krásy" 

- čili je velmi jemný a přívětivý pro všechny.


About the Ceremony:

The Native American ceremony of the sweat lodge is a purification ritual, using the four directions and the four elements. Originally performed in a cave, the lodge, constructed of branches and animal hides (nowadays blankets and tarpaulin), replaces the cave where this natural feature is not available. It represents the womb of Grandmother Earth, and as such is built in the West. A fire is built in the East, and the two are linked by an umbilical cord made of earth. The participants enter the lodge naked or near naked and on all fours to symbolize returning to the womb for a death and a rebirth. With the words "for all my relations" we dedicate the ceremony to healing for all the earth. The alchemy of the purification is that the element earth in the form of stones is heated in the fire. Fire is the element of purification and transformation, and the stones hold this power as they are carried into the lodge and placed in the pit in the centre, or in a healing sweat in the northeast.The glowing stones are greeted as they come into the lodge: "welcome, brother". Another name for this ritual is the stone-people's ceremony. Water, whose function is that of giving, is poured onto the stones and releases the power of the fire in the form of steam. As the steam mingles with the air, we are able to receive the purifying power by breathing it in, releasing any toxins from our bodies through our sweat. Prayers are said in the four quarters of the ceremony. The leader of the sweat calls in the powers of the north as we ask for healing for others; then the powers of the west to ask for healing for our bodies; the powers of the south for our emotions and inner child; and the powers of the east to ask for a vision for our spirit and our path. Between the quarters the flap is opened and the air changed. We emerge from the ceremony, again on all fours, charged and purified, and lie with our bellies on the ground, letting go of any remaining unwelcome energies to grandmother earth from our earth chakras. (John Hawken)

Kolo Funkcí - Alchymie Elementů čtyř živlů a čtyř směrů

Oheň - determinuje, určuje, inspiruje.

Zem - drží, uchovává, pamatuje

Voda - dává, pouští, předává

Vzduch - přijímá, absorbuje, nadechuje